A continuació s’exposa el document contractual que regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web www.labombeta.cat.

L’acceptació del present document comporta que l’usuari / a:

  • Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
  • Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.
  • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc www.labombeta.cat El Prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

OBJECTE DEL CONTRACTE

El present contracte té per objecte, regular la relació contractual de compra venda nascuda entre el prestador i l’usuari / a, en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.
La relació contractual de compravenda, comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

L’usuari per poder accedir als serveis oferts pel prestador, s’haurà de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos, i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix ​​l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

  1. Seleccionar els productes concrets per a la compra.
  2. Afegir-los a la cistella virtual.
  3. Comprovar que els productes que s’han afegit a la cistella virtual són els que realment es desitgen.
  4. Validar la compra.

Finalitzada l’operació i en un termini de 24 h se li remetrà un correu electrònic amb la confirmació de la seva compra i el detall de la transacció efectuada.

El comprador és l’únic responsable de l’elecció del producte objecte de la compravenda, així com de l’ús o funció al fet que el mateix es destina. Per tant el prestador no es fa responsable ni garanteix que el producte sigui l’adequat per a les aplicacions preteses pel comprador, ni per assolir, en tot o en part, els objectius previstos per aquest al d’efectuar la seva compra dels productes.

LES DESPESES DE LLIURAMENT I TRANSPORT

L’usuari ha de facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de realització de la comanda, indicant una adreça de lliurament en la qual puguin ser lliurats els articles, dins l’horari habitual de lliurament de mercaderies. En cas d’incompliment d’aquesta obligació per part del client, www.labombeta.cat no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada pel client.

L’EMPRESA es reserva el dret de modificar la política de ports en aquells casos que a causa del volum i destinació de la comanda s’hagi d’aplicar una tarifa superior

TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte a cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables i en tot cas s’han d’expressar en la moneda Euro €.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al lloc web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase d’aquest. El client assumeix que en tot cas la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

Tot pagament realitzat al prestador comportarà l’emissió d’una factura a nom de l’usuari registrat. Aquesta factura serà automàticament enviada a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari podrà fer-ho via correu electrònic a l’adreça de correu electrònic info@labombeta.cat. S’ha d’indicar en l’assumpte del missatge el nombre de comanda que li va ser assignat i indicat en el correu electrònic de confirmació de la compra.

Les ofertes seran vàlides pel temps en què es trobin publicades al web o fins a la data indicada en la pròpia oferta.

LA FORMA DE PAGAMENT

S’accepta com a mitjà de pagament targeta VISA i MASTERCARD.

El client podrà realitzar una transferència amb les dades que se li indicaran abans i després de realitzar la compra. Un cop comprovada la transferència o ingrés, prepararem i enviarem la comanda.

DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES

L’usuari disposarà d’un termini de 14 dies hàbils comptats a partir de la data de recepció del producte per a la devolució del mateix. Llevat que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament seran assumits per part de l’usuari. En tot cas el producte haurà de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat.

El dret de desistiment no podrà aplicar-se a productes personalitzats o que per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes no siguin susceptibles d’aquest dret

www.labombeta.cat no retornarà l’import o realitzarà cap reenviament de mercaderia mentre no s’hagi verificat la recepció i estat d’embalatge i accessoris de l’article objecte de la devolució o canvi en els nostres magatzems.

TERMINI DE LLIURAMENT

Lliuraments de dilluns a divendres, exclosos festius.

Els terminis d’expedició i lliurament es comptaran des de l’acceptació de la comanda i són merament indicatius. El comprador no tindrà dret a cap indemnització per retards eventuals en el lliurament.

El temps de lliurament serà d’aproximadament 72h, i aquest augmentar per causes alienes a la nostra empresa com poden ser: retencions en duanes, pèrdues de paquets, causes de força major, vagues i qualsevol altra causa que ho justifiqui.

Per a més informació, és important tenir en compte que el procediment durant aquest temps és el següent: rebre la mercaderia del proveïdor, preparar la comanda i realitzar l’enviament a través de la companyia de paqueteria.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D’acord amb el que estableix l’article 5 de la L.O. 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades passaran a formar part d’un fitxer responsabilitat de la nostra empresa amb la finalitat de possibilitar la relació comercial amb vostè, per a l’enviament dels productes adquirits, així com per a la remissió d’informació relacionada amb els nostres productes i serveis, incloent per a això el correu electrònic.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al nostre domicili, acompanyant a la seva sol·licitud per escrit fotocòpia del seu NIF a www.labombeta.cat

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari / a, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.